Foto: Steen Andersen samt rck_953, Jim Nelson, Red Squirrel, Dennis Jacobsen, Thipwan, Grigorii Pisotsckii, Voodison328/Shutterstock

De forskellige måder at drive andejagt på går langt  tilbage i tiden og stammer fra vidt forskellige samfundslag. I dag indbyder de mange vandhuller, søer, fjorde og kyststrækninger samt de vådområder, som Danmark er rig på, til store oplevelser ved trækjagten på ænderne.

Andejagten kan drives på flere måder. På land er der overvejende tale om jagt på svømmeænder i mindre søer og mosehuller, ligesom ænderne ofte opsøger marker med lejesæd eller stubmarker for at fouragere i begyndelsen af jagtsæsonen. De skydes dels på opfløj, dels på træk i enten morgen- eller aftentimerne.

Gråænder Anas platyrhynchos.
Knarand Mareca strepera.

Bondejagten

Selvom der bliver sat færre ænder ud til direkte afskydning, er det mit indtryk, at andebestanden af vilde ænder samt trækkene nordfra af især krikænder og gråænder er i fremgang. Det hænger nok sammen med, at flere og flere etablerer mindre vandhuller og renser eksisterende op, ligesom etablering af nye vådområder har ført til og vil føre til flere trækkende ænder.

Det fastslår direktør Bjarne Frost, Kivan Foods i Næstved. I 1987 startede han virksomheden Bjarne Frost Vildt, og i 2009 etablerede han med nogle venner Kivan Foods i Næstved, hvor han stadig er direktør, men inden længe går på pension. Bjarne Frost, der har været jæger i snart 60 år, mener, at mulighederne for at komme på andejagt er gode i Danmark. Selvfølgelig er der en tendens til, at mange jægere gerne vil være med i et konsortie, hvor de betaler for at nyde jagten. Men det er også muligt for små penge at gå sammen to- fire jægere og sikre sig en såkaldt ”bondejagt”, hvor man rigtig hygger sig med jagt hver tredje uge på trækkende ænder og ellers passer og plejer reviret året rundt. Den tendens er stigende”, slutter Bjarne Frost.

Krikand Anas crecca.

Konsortiejagt

Tidligere vicekriminalinspektør Vagner Eliseholm fra Bagsværd var i 25 år leder af et konsortium, som drev jagten på cirka 500 hektar af et Sydsjællandsk gods.

På vores areal, var der ideelle muligheder for andejagt, som især blev drevet i september. På hele arealet var der otte vandhuller, hvortil ænderne trak. Vi fodrede ikke alle steder, men inde i et skov- og sumpområde var de fire vandhuller. Det ene sted fodrede vi ret kraftigt, fordi vi hurtigt fandt ud af, at her ville ænderne gerne være. Der blev ikke drevet jagt ved dette vandhul, fortsætter Vagner Eliseholm.

Især de nordiske krikænder kom herind fra fjorden cirka en kilometer borte. Vi fodrede derfor hver anden dag, og der skal meget foder til, når en enkelt krikand kan æde op til 40 gram korn dagligt, og der ofte var flere hundrede krikænder. Men fodringen gav pote. Vi skød i flere år omkring 300 krikænder i gennemsnit og et tilsvarende  antal gråænder. Ved en god fodring kan man holde på ikke alene krikænderne, men også gråænderne, som hurtigt fandt ud af, at her var mad. På grund af de mange moser og søer og den korte afstand fra fjorden satte vi kun cirka 50 ænder ud fordelt på tre mosehuller. De var med til at lokke andre ænder til området. Ikke mindst  trækket af krikænder var utroligt spændende. Denne lille flotte og velsmagende fugl kommer med en fart som en jetjager, og man skal holde langt frem for at ramme, men det lærer man hurtigt. Nogle gange var her så mange krikænder på aftentrækket, at vi talte om en slags ”sort sol”, slutter Vagner Eliseholm.

Krikand Anas crecca.

Godsjagter

Flere større godser og herregårde tilbyder jagtarrangementer, hvor man kan kombinere jagt på udsatte ænder med en kulinarisk oplevelse samt overnatning. Desuden kan man købe dagjagter på udsatte ænder. Priser med overnatning varierer fra gods til gods, men ligger i størrelsesordenen fra 3.500 til 6.000 kr. afhængigt af antal ænder, der skydes. Det samme er tilfældet med dagjagter på ænder, og her betaler man cirka 300 kr. per fugl.

Hvis man vil med i et jægerfællesskab, kan man købe en anpart i et konsortium. Her findes der ofte forskellige pakker – fugle alene eller inklusiv klovbærende vildt – til priser fra 5.000 til 20.000 kr. for et år.

På hjemmesiden  www.jagtformidling.dk er der løbende tilbud om leje af mindre jagter og muligheder for at købe en plads i et konsortium samt tilbud om dagjagter på gråænder på godserne.

En anden måde for at komme på andejagt er at blive inviteret på jagt af et konsortiemedlem. Den mulighed giver de fleste konsortier deres medlemmer.

Nogle jagtforeninger i Vestjylland og Nordvestjylland sælger andekort, hvor man for 1.100 til 2.000 kr. kan købe et andekort, som gælder til 6-8 jagter på andefugle i sæsonen. Blandt andet tilbyder Rødding/ Spøttrup Jagtforening på Mors dette.

Naturstyrelsen sælger ligeledes i alt 30 ”andekort” til jagt i Skjern Enge. Det er Skjernådalens Jagtsammenslutning, som administrerer ordningen. Der er besigtigelse for interesserede den 17. august kl. 08.30.

Man kan også komme på andejagt i Skåne i Sverige. Men det er hovedsageligt jagt på udsatte ænder. Disse tilbud kan du finde hos flere af vores jagtrejsebureauer. Priserne varier, men ligger på omkring 350 kr. for at skyde en and. Så er der til gengæld  frokost med i prisen. Et svensk jaktkort eller vildtplejeafgift koster 300 svenske kroner.

Atlingand Spatula querquedula.

Strandjagt

Fodring

Fodring bør foregå hele året og ikke kun i jagtsæsonen.

Benyt kun foder, der ikke umiddelbart opløses i vand eller afgiver stoffer til vandmiljøet (Byg, hvede, havre og raps)

Ved fodring af ællinger skal fodring foregå på land.  Brug kraftfoder de første uger.

Brug kun sygdomsfrit fodermateriale og materiale uden uønskede arter, såsom flyvehavre.

Fodring bør kun foregå i robuste miljøer.

Udlæg kun så meget foder, at det ædes inden for en kort periode.

Driv ikke jagt i nærheden af foderstederne tiere end hver anden eller tredje uge

De senere år er strandjagten gået tilbage. Også fordi flere og flere af de nye jagttegnsløsere kommer fra byerne og har ikke et forhold til naturen som de ældre jægere, der er født og opvokset med naturen. Det betyder, at mange af de unge jægere måske er mere magelige end før i tiden. De vil hellere være med i et konsortium fremfor selv at gøre en indsats og yde noget for at nyde oplevelserne eksempelvis ved strandjagt, siger Arne Holten, Dragør. Han har i mere end 50 år drevet strandjagt på Amager og Saltholm.

Det er synd, fordi de går glip af de mange oplevelser ved pram- og kravlejagt på de lavvandede kystområder. Her er der tale om havets pürschjagt efter ænder og gæs, mens trækjagten foregår med lokkeænder fra skjul eller fra en speciel trækpram. Men heldigvis har jeg de senere år oplevet en stigende interesse for strand- og havjagt, og det er glædeligt, slutter Arne

Mange jagtforeninger har anskaffet sig pramme til udlån blandt medlemmerne. I disse foreninger kan den nye strandjæger henvende sig og låne pram og grej. Her er altid erfarne jægere, der kan spørges til råds om brug af det rigtige udstyr. Strandjagten kan drives, hvor jægeren har lejet jagtretten på strandenge og andre arealer, der grænser op til fiskeriterritoriet. Herfra må der også skydes fugle, som trækker ud over land og vandet. Andre benytter sig af den frie jagtret på fiskeriterritoriet. Her må alle med fast bopæl i landet drive jagt fra flydende pram eller båd, hvor det er lovligt at jage indtil højeste daglige vandstandslinje. Ved denne jagt er det vigtig at sætte sig ind i de mange specielle regler og begrænsninger (bekendtgørelser), der findes vedrørende den frie jagtret på fiskeriterritoriet.

Spidsand Anas acuta
Pibeand Mareca penelope.

Nordiske fugle

Foruden de ænder, der hele året opholder sig i den danske natur, kommer der i september og oktober måned en række arter hertil fra ynglelokaliteter i Skandinaven, Finland og Rusland. Ænderne forlader disse områder, når vandene begynder at lukke til med is. Blandt disse ænder er krikanden den mest talrige, derefter følger pibeanden eller brunnakken, som den også kaldes. Den siges at ankomme ved første fuldmåne i september. De trækkende fugle kommer i store flokke og tilbringer fire til fem uger i moser, søer, fjorde og vige. I aftentimerne foretager de togter til fourageringssteder, lavvandsområder og til oversvømmede marker.

Skeand Spatula clypeata.

Jagtbare svømmeænder 1.9., hovedsageligt på land:

gråand, krikand, pibeand, spidsand, skeand, knarand, atlingand

Jagtbare dykænder på fiskeriterritoriet 1.10.:

ederfugl (han), sortand, hvinand, troldand, fløjsand, havlit, bjergand, taffeland

Udsætning:

Der udsættes årligt cirka 400.000 gråænder i Danmark.

Cirka 98 procent af disse udsættes i 3000 vandhuller mellem 1 og 10 hektar

Cirka to procent af disse udsættes i 116.000 vandhuller på under 1 hektar

Nyttige links:

www.jagtformidling.dk, www.jaegerforbundet.dk, www.mfvm.dk

Apportering.
Få adgang til denne artikel samt alt indhold på JVV.dk - inkl. seneste 2 års magasiner - fra 39 kr. per måned . Se alle muligeder her. Log ind og læs artiklen straks: