Et ny notat om fremtidens ulvebestand i Danmark nu og i fremtiden, som Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) netop har leveret til Miljøstyrelsen indikerer at bestanden af ulve i Danmark kan stige til mellem 77 og 210 individer, såfremt dødeligheden ikke er alt for stor.

Forskere fra Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum på baggrund af deres årelange samarbejde om overvågning af Danmarks ulve beregnet, hvor mange ulve der kan forventes i landet de kommende år.

Ved årsskiftet til 2023 var der ifølge notatet 30 ulve i Danmark, og de har vist stor evne til at formere sig beretter forskerne. Dette skyldes først og fremmest at der er føde og plads nok, og samtidig at der forsat kommer nye individer op, som indvandrer fra Tyskland. Man estimerer således at der vil være omkring 50 ulve om 2-3 år, såfremt den forventede udvikling fortsætter.

SHutterstock – Kenton D. Gomez

Dødelighed og bæreevne afgør udviklingen 

Der er mange årsager til det relativt store spænd i det forventede antal ulve i de kommende år. Det skyldes usikkerhed om to ting: 

Dødeligheden og hvor mange ulve naturen kan rumme.

De faktorer, som spiller ind i forhold til den økologiske bæreevne, er de mulige levesteder, egnede ynglesteder og fødegrundlaget. Hver af disse parametre er bestemmende for bestanden og afgørende for, om den forsat stiger eller stagnerer.

Den økologiske bæreevne, vurderes af forskerne til at være to-seks gange højere end det nuværende antal ulvepar. Det vil sige at man kan forvente 11-30 par/kobler mod i dag fem par/kobler. Hvis man regner med at hvert par/kobbel svarer til syv dyr i vinterbestanden, ender estimatet på mellem 77 og 210 dyr.

Hvor hurtigt bestanden når bæreevnens grænse, eller om det nogensinde sker, afhænger af ulvenes evne til at reproducere sig og overleve. Det første går det fint med, det andet er der usikkerhed omkring.

Hvis den fremtidige årlige dødelighed bliver af samme størrelse som i perioden 2012-2019 (46 %), vil en fremtidig dansk ulvebestand kun kunne opretholdes gennem fortsat indvandring fra Tyskland og formentlig bestå af 10-35 ulve. Meget tyder dog på, at overlevelsen har forbedret sig siden 2020.